भारताचे प्रवेशद्वार

जिल्हा - मुंबई   
श्रेणी  -सोपी    
प्रकार -  स्मारक