जिल्हा -  सांगली

श्रेणी  -  सोपी 

दुर्गप्रकार- भुईकोट 

बहादुरवाडी