जिल्हा - सोलापुर  
श्रेणी  - सोपी 
प्रकार- जगदंबा मंदीर  

माढेश्वरी