पाचाड कोट

जिल्हा - रायगड

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- गढी