जिल्हा - पुणे 
श्रेणी  -  मध्यम   
दुर्गप्रकार - गिरीदुर्ग

नारायणगड