जिल्हा - पालघर

श्रेणी  -  सोपी
दुर्गप्रकार- गिरीदुर्ग

बल्लाळगड