अर्जुनगड 

जिल्हा - वापी 

श्रेणी  -  सोपी 

दुर्गप्रकार- गिरीदुर्ग