मोटी दमण 

जिल्हा -  दमण  

श्रेणी  -  सोपी 

दुर्गप्रकार- सागरी दुर्ग