जिल्हा - रत्नागिरी
श्रेणी  -  सोपी   
दुर्गप्रकार - सागरी किल्ला 

राजापूर वखार