जिल्हा - धाराशीव

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- भुईकोट

नळदुर्ग