जिल्हा - नाशीक

श्रेणी  -  मध्यम

दुर्गप्रकार- गिरीदुर्ग

साल्हेर