गावीलगड

जिल्हा - अमरावती

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- गिरीदुर्ग