जिल्हा - धाराशीव 
श्रेणी  - सोपी 
दुर्गप्रकार-भुईकोट

परांडा किल्ला