जिल्हा - नांदेड 
श्रेणी  - सोपी 
दुर्गप्रकार - भुईकोट

नांदेड / नंदगिरी किल्ला