जिल्हा - सांगली  

श्रेणी  -  सोपी 

दुर्गप्रकार- भुईकोट

शिराळा