जिल्हा - अकोला

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- गिरीदुर्ग

नरनाळा