जिल्हा - ठाणे

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- गिरीदुर्ग

भुपतगड