हलीयाळ

जिल्हा - धारवाड

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- भुईकोट