शिवपट्टण / खर्डा किल्ला

जिल्हा - नगर 
श्रेणी  - सोपी 
दुर्गप्रकार-भुईकोट