कंधार किल्ला

जिल्हा - नांदेड 
श्रेणी  - सोपी 
दुर्गप्रकार - भुईकोट