हातगड

जिल्हा - नाशिक
श्रेणी  -  सोपी
दुर्गप्रकार- गिरीदुर्ग