बागणी 

जिल्हा - सांगली 

श्रेणी  -  सोपी 

दुर्गप्रकार- भुईकोट