मिरज

जिल्हा - सांगली

श्रेणी  -  सोपी

दुर्गप्रकार- भुईकोट